Persondataloven

Retningsregler gældende for Jobcar Varebiler A/S

Hermed en opstilling af de regler/ procedurer der håndhæves hos Jobcar Varebiler A/S.

Introduktion:
Jobcar Varebiler A/S er en virksomhed der udelukkende handler med nye og brugte varebiler/ Pickups.

Jobcar Varebiler A/S har følgende privatlivspolitik:

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter elle serviceydelser. Vi behandler Personoplysninger og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger fx i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

Formål og typer af personoplysninger.

Jobcar Varebiler A/S behandler dine personoplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation.

 1. Køb/salg eller leasing af bil/biler
 2. Markedsføring af vore ydelser, herunder som beskrevet i det samtykke, du har givet til direkte markedsføring via e-mail.
 3. Udarbejdelse af en profil af mig, så jeg får de informationer, der er vurderet af forhandleren som værende af størst værdi for mig ud fra de indsamlede tracking-personoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om mig.
 4. Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vore kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

Typer af personoplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos Jobcar Varebiler A/S
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
 • Informationer fra bilens IT/Styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen.
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer m.v.
 • Informationer om serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Information om førsalgsaktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering).

Dine personoplysninger anvendes ikke til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Juridisk grundlag for behandling af personoplysningerne.

 • Opfyldelse af en kontrakt, fx en kontrakt om køb eller salg af en bil, aftaler om finansiering af en bil/biler med finansieringsinstitutter (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for personoplysningerne. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c)
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring eller tracking i forbindelse med markedsføring. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra a)
 • Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag, f.eks. interesseafvejningsreglen. Derfor kan du opleve, at personoplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket eventuelt trækkes tilbage.
 • Interesseafvejning i forhold til at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere købs- og salgsoplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder

Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enheder såsom smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos Jobcar Varebiler A/S, fra forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter. I visse tilfælde sker dette i henhold til et samtykke, som du har afgivet overfor sådanne forsikringsselskaber og finansieringsinstitutter.

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk

Når Jobcar Varebiler A/S indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive personoplysningerne er, at du ikke kan få tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv. såfremt personoplysningerne er nødvendige for at vi kan afgive sådanne tilbud.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan Jobcar Varebiler A/S ikke følge op på en evaluering over for dig.

Når indsamlingen og behandlingen af persondataoplysninger sker i forbindelse med salg og køb af biler, er det obligatorisk for Jobcar Varebiler A/S at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

Behandlingsprincipper

Jobcar Varebiler A/S vil behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.

Jobcar Varebiler A/S’s behandling af persondataoplysninger er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

Jobcar Varebiler A/S behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til de formål, hvortil de behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Jobcar Varebiler A/S behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at personoplysninger skal bevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Risikoanalyse 

Jobcar Varebiler A/S har gennemført passende og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af personoplysninger.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler

Jobcar Varebiler A/S overfører personoplysninger til sine databehandlere (herunder opbevarer) personoplysningerne på vegne af Jobcar Varebiler A/S. Sådanne databehandlinger sker altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale. Jobcar Varebiler A/S anvender pt. følgende databehandlere:

It-leverandøren: Scannet A/S, Højvangen 4, DK-8660 Skanderborg (bilag: Scannet – Databehandleraftale) 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Jobcar Varebiler A/S overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb og salg af biler og leasingaftaler, herunder finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Jobcar Varebiler A/S videregiver dine personoplysninger til motorregisteret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv. som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.

Såfremt Jobcar Varebiler A/S modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage udlevering af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode

Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud, opbevarer Jobcar Varebiler A/S personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring opbevarer Jobcar Varebiler A/S dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere end 1 år fra gennemførelse af evalueringen.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataminimering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Kontakt

Jobcar Varebiler A/S
Metalvej 2A
DK-6000 Kolding
Telefonnr.: 75 50 85 92
Info@jobcar.dk

Ændring af personoplysningspolitik

Jobcar Varebiler A/S kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af vores brugere på: www.jobcar.dk Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

Henvendelser

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse:

Jobcar Varebiler A/S
Metalvej 2A
DK-6000 Kolding
Telefon: 75 50 85 92

Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
DK-1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk